ⴰⵖⵢⵓⵍ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ – ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ [PDF]


ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏ « ⴰⵙⵏⵓⵙ ⴰⵡⵔⵢⵓⵙ » ⵏⵉⵖ « ⴰⵖⵢⵓⵍ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ » ⵉⵊⵊ ⵏ ⵢⵉⴳⵉ ⵉ ⵉⵙⵙⴷⴷⵔⵏ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴰⴱⵓⵍⵢⵓⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⴷⵉ ⵜⵙⵓⵜ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.
ⵉⵙⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⵅⴼ ⵢⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵄⵔⵔⵉⵎ ⴰⵔⵉⵙⵜⵓⵇⵕⴰⵟⵉ, ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵜ ⴰⴳⵣⵣⵏ, ⵉⴷⵡⵍ ⴷ ⴰⵖⵢⵓⵍ ⴰⵍ ⵓⵎⵓ ⵜⵓⵖⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳ ⵛⴰ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵎ, ⴽⴽⵉⵏⵜ ⵅⴰⴼⵙ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵙⴰⵍ ⵙ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰ, ⵊⵊⵉⵏⵏ ⵜ ⴰⴷ ⵉⴱⴹⴰ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵡⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵏⴼⵏ ⴰⵎ ⵉⵙⵎⵖⴰⵏ ⴷ ⵉⵛⴼⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⴷ ⵉⵏⵏⵉⴹⵏ.
ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵏⵎⵍ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵛⵏⵄⵏ.

ⴰⴳⴳⵯⴰⵎ ⵏ [PDF]


0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments