ⴰⵖⵢⵓⵍ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ – ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ [PDF]

  •  
  •  
  •  
  •  

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏ « ⴰⵙⵏⵓⵙ ⴰⵡⵔⵢⵓⵙ » ⵏⵉⵖ « ⴰⵖⵢⵓⵍ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ » ⵉⵊⵊ ⵏ ⵢⵉⴳⵉ ⵉ ⵉⵙⵙⴷⴷⵔⵏ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴰⴱⵓⵍⵢⵓⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⴷⵉ ⵜⵙⵓⵜ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.
ⵉⵙⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⵅⴼ ⵢⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵄⵔⵔⵉⵎ ⴰⵔⵉⵙⵜⵓⵇⵕⴰⵟⵉ, ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵜ ⴰⴳⵣⵣⵏ, ⵉⴷⵡⵍ ⴷ ⴰⵖⵢⵓⵍ ⴰⵍ ⵓⵎⵓ ⵜⵓⵖⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳ ⵛⴰ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵎ, ⴽⴽⵉⵏⵜ ⵅⴰⴼⵙ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵙⴰⵍ ⵙ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰ, ⵊⵊⵉⵏⵏ ⵜ ⴰⴷ ⵉⴱⴹⴰ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵡⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵏⴼⵏ ⴰⵎ ⵉⵙⵎⵖⴰⵏ ⴷ ⵉⵛⴼⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⴷ ⵉⵏⵏⵉⴹⵏ.
ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵏⵎⵍ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵛⵏⵄⵏ.

ⴰⴳⴳⵯⴰⵎ ⵏ [PDF]


  •  
  •  
  •  
  •  
3 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments
أول رواية مكتوبة في تاريخ البشرية هي أمازيغية | AkalPress | AkalPress

[…] ⴰⵖⵢⵓⵍ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ – ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ [PDF] […]

أول رواية مكتوبة في تاريخ البشرية هي أمازيغية | AkalPress | AkalPress

[…] وتتوفر رواية التحولات باللغة الامازيغية على هذا الرابط. […]

أول رواية مكتوبة في تاريخ البشرية هي أمازيغية | AkalPress | AkalPress

[…] وتتوفر رواية التحولات على نسخة باللغة الامازيغية على هذا الرابط. […]